تبلیغات
شعر پارسی - بوسه (kiss)
شنبه 11 اردیبهشت 1389

بوسه (kiss)

   نوشته شده توسط: محمد علی همایی    

 

 

خوش آنکه ز می مست شوی بی خبر افتی

پنهان ز تو من بوسه زنم آن کف پا را

بوسیدم آن دهن را ز آنرو که گر بپرسند

بوسیده ای کجا را گویم هیچ جا را ...!

تا چند در شمار کم و بیش بوسه ای

با کودکی که هیچ نفهمد حساب را ...!

بوسه را در جامه می پیچد برای دیگران

آنکه میدارد دریغ از عاشقان پیغام را

آنکه در آئینه دارد بوسه را از خود دریغ

کی بعاشق واگذارد اختیار بوسه را ؟

بوسه بر بوسه زنم فرصت معنی ندهم

دهن تنگ تو را قافیه تنگ است امشب

 


page rank google پیج رانك گوگل این وب